ALGEMENE VOORWAARDEN

Augustus 2020

Algemene voorwaarden Floweracademy.NL (aug 2020)

1 Algemeen
1.1 Floweracademy.nl is geregistreerd bij de KvK in Leiden, onder nummer 28105688
1.2 Onder de handelsnaam Floweracademy.nl worden cursussen en trainingen verzorgd voor de totale sierteeltketen.
1.3 Onder de “Opdrachtgever” wordt verstaan de persoon, de onderneming of de instelling, waaronder tevens het personeel, staf of directie, waarmee een overeenkomst is gesloten betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door Floweracademy.nl
1.4 Onder “Contractactiviteiten” wordt verstaan een door Floweracademy.nl georganiseerde training, cursus, seminar of vergelijkbare activiteit.
1.5 Floweracademy.nl kent “open” en “gesloten” activiteiten. Een “open” activiteit is een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen of waarvan iedereen gebruik kan maken die voldoet aan de door Floweracademy.nl gestelde toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon of deelnemer werkt. “Gesloten” activiteit is een activiteit die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of bedrijf .
1.6 “Deelnemer”: Een deelnemer is de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft laten inschrijven via de werkgever of organisatie.
1.7 Door het schriftelijk, elektronisch of mondeling opgeven of overeenkomen van een cursus of training of andere dienst bij Floweracademy.nl gaat de koper een overeenkomst aan met Floweracademy.nl. Door deze opgave of overeengekomen dienst geeft de koper tevens aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
1.8 Floweracademy.nl is gerechtigd vanwege specifieke redenen een cursusopgave of overeenkomst te weigeren; de deelnemer of organisatie krijgt hier binnen 7 dagen na ontvangst  van de opgave/overeenkomst bericht per e-mail of post.
1.9 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door Floweracademy.nl
2 Aanmeldingen
2.1 Inschrijving voor een “open activiteit” vindt plaats door een volledig ingevuld formulier per e-mail te verzenden, hetgeen als schriftelijke aanmelding zal dienen. Van de aanmelding zal ook per e-mail een ontvangstbevestiging worden gestuurd naar het adres waarvan de aanmelding afkomstig was.
2.2 Inschrijving voor een “open activiteit” kan ook plaatsvinden door het volledig ingevulde inschrijfformulier op te sturen naar:
Floweracademy.NL
Rijnstraat 1
2311NJ Leiden
2.3 Telefonische aanmelding wordt pas geldig na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier van Floweracademy.nl, te verkrijgen via internet of op aanvraag toegestuurd.
2.4 Binnen 1 week ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw aanmelding voor de “open activiteit”.
2.5 Wanneer er teveel aanmeldingen zijn voor een “open cursus” zal een wachtlijst worden aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating voor de eerstvolgende cursus.
2.6 De cursussen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
2.7 Indien de cursussen zijn voor deelnemers gevestigd in Nederland, zal U uiterlijk 7 dagen voor de geplande aanvang een bericht ontvangen over het wel of niet doorgaan van de door u gekozen cursus.
2.8 Voor deelnemers afkomstig het buitenland, die aan “open activiteiten” in Nederland deelnemen, zal uitlijk 3 weken voor aanvang van een cursus bericht van wel of niet doorgaan gegeven worden.
2.9 Voor “gesloten activiteiten” worden tussen bedrijf of organisatie en floweracademy.nl afspraken gemaakt omtrent deelnemers, doel, uitvoering en prijs. Dit wordt middels een offerte aangeboden en bevestigd.
3 Cursusprijs
3.1 Het verschuldigde cursusbedrag staat vermeld op de internetsite bij “cursusaanbod”: typefouten voorbehouden.
3.2 Prijzen vermeld in folders, brochures, tijdschriften en internetpagina’s zijn, tenzij anders vermeld, in euro’s. Prijzen zijn altijd onder voorbehoud.
3.3 Floweracademy.nl behoudt zich het recht om, tot uiterlijk 3 maanden voor de start van een “open activiteit”, de cursusprijs te wijzigen. Ontvangt Floweracademy.nl het aanmeldingsformulier voor de genoemde tijdsperiode, dan wordt de dan geldende cursusprijs aan u gefactureerd, tenzij het cursusgeld later verlaagd wordt.
3.4 De in de informatie vermelde cursusprijs voor de “open activiteit” is inclusief het via Floweracademy.nl uitgereikte cursusmateriaal (boeken, readers, dictaten), tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
3.5 Als de cursus voltekend is, is deelneming aan een eerstvolgende cursus mogelijk. Floweracademy.nl bewaart uw inschrijfformulier om u uit te kunnen nodigen als de cursus op een later tijdstip alsnog door kan gaan of wederom gegeven wordt. U kunt dan deelnemen tegen de dan geldende cursusprijs.
3.6 Indien sprake is van een overeengekomen prijs voor een cursus of dienst voor een “gesloten activiteit” volgens offerte zal de overeengekomen prijs geldend zijn die in de offerte staat opgenomen, tenzij anders wordt afgesproken.
4 Betalings- en annuleringsregeling

4.1 Bij plaatsing en doorgang van de “open activiteit” of “gesloten activiteit” verplicht u zich aan de betalingsregeling te conformeren.
4.2 De cursist blijft verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld. Dit betekent, dat als uw werkgever in gebreke zou blijven om het cursusbedrag te voldoen, u persoonlijk verantwoordelijk bent voor betaling van het verschuldigde bedrag.
4.3 Voor de betaling van de cursusprijs voor “open of gesloten activiteiten” ontvangt u een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
4.4 Bij annuleren wordt 50% van het cursusgeld of de marktverkenning in rekening gebracht. Annulering met 50% restitutie van het cursusgeld of marktverkenningbedrag is mogelijk tot 8 weken voor aanvang van de cursus. Indien korter dan 4 weken wordt geannuleerd worden 75% van de cursuskosten in rekening gebracht.
4.5 Bij tussentijds beëindigen van deelname aan de activiteit is geen restitutie mogelijk.
4.6 Alleen schriftelijke annuleringen, waarbij de ontvangstdatum bepalend is, worden in behandeling genomen.
4.7 Als u niet tijdig voldoet aan de financiële verplichtingen is de hoofdsom, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, onmiddellijk opeisbaar, een en ander ter beoordeling van Floweracademy.nl.
4.8 Indien Floweracademy.nl kosten moet maken voor incasso, zijn alle daarmee verband houdende kosten en rente vanaf het moment van verzuim voor rekening van de deelnemer of het bedrijf welke de overeenkomst is aangegaan. Daarnaast bent u een boete verschuldigd van 10 % van de koopsom, dan wel het nog te betalen gedeelte van de koopsom.
4.9 Bij annulering van een, volgens offerte uit te voeren cursus met “gesloten activiteit” , zal in overleg naar een geschikte oplossing gekeken worden. Indien de annulering 1 week voor aanvang van een “gesloten activiteit” plaatsvindt zal het volledige bedrag, volgens offerte, in rekening worden gebracht.
5 Cursus en aansprakelijkheid
5.1 Floweracademy.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden cursusmateriaal.
5.2 Floweracademy.nl respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Floweracademy.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van een cursus of training.
5.3 Tenzij de wet dit voorschrijft aanvaardt Floweracademy.nl geen aansprakelijkheid voor schade, uit welke oorzaak ook, aan cursisten of derden, opgekomen in verband met de cursus, schade uit diefstal of verlies en eventuele gevolgschade of productschade daaronder begrepen.